ماموریت: توانمندسازی و مشارکت از طریق کار داوطلبانه!

ما به منظور تقویت توانمندی و مشارکت، کار داوطلبانه برای پناهندگان و مهاجران ترتیب می دهیم.

در این پروسه، ما پناهندگان را با سازمان های اجتماعی همراهی و مرتبط می کنیم، بر توانایی های شرکت کنندگان تمرکز می کنیم و از آنها حمایت می کنیم.

میخواهید کمک کنید؟آلمانی خود را تقویت کنید؟ برای ملاقات با افراد جدید؟

درMITmacher، داوطلب شدن به این معناست: از انجام کار خوب، صحبت کردن به زبان آلمانی، کسب تجربه کاری، لذت ببرید؛ ارتباط برقرار کرده و با فرهنگ آلمانی در جریان کار آشنا شوید. از مهارت های خود استفاده کنید و تجارب جدیدی را در این فرآیند بیاموزید. مشارکت در تصویر بزرگ و ایجاد حس تعلق.

© Miguel Ferraz

همه می توانند کمک کنند!

داوطلب شدن برای همه امکان پذیر است: هر کسی می تواند بدون در نظر گرفتن وضعیت اقامت، ملیت، قومیت، مذهب، اعتقادات سیاسی یا جنسیت کمک کند. ما به شما کمک می کنیم شغلی را پیدا کنید که مناسب شما باشد! به عنوان مثال، می توانید از افراد مسن دیدن کنید، با کودکان بازی کنید، و یا در یک کافه کمک کنید.

مخاطب

Homayoon Pardis

تلفن: 
پست الکترونیک: